TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Vocarimex lãi ròng gần 340 tỷ đồng, vượt 140% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tổng Công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex – mã chứng khoán VOC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2016.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2016 đạt 1.546 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn tăng mạnh hơn, đến 24% nên lợi nhuận gộp cuối kỳ còn hơn 694 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với quý 4/2015.

Trong quý, công ty ghi nhận -7,5 tỷ đồng từ doanh thu tài chính do ghi nhận lỗ khi thanh lý công ty con. Chi phí tài chính giảm được 4 tỷ, xuống còn 10,1 tỷ đồng, trong đó chi lãi vay mất gần 8,3 tỷ đồng.

Bù lại, quý 4 công ty ghi nhận 57 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty con công ty liên kết, đồng thời tiết giảm được 35 tỷ đồng chi phí bán hàng và 15 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Do vậy, riêng quý 4/2016, Vocarimex lãi sau thuế 49,7 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần đạt 5.567 tỷ đồng tăng hơn 520 tỷ đồng so với năm 2015 tương ứng mức tăng 11% và vượt đến 36% kế hoạch doanh thu năm.

Năm 2016, Vocarimex chưa được ghi nhận phần cổ tức từ các công ty con công ty liên kết như năm 0215 (gần 161 tỷ đồng), đồng thời chịu lỗ hơn 16 tỷ đồng do thanh lý công ty con, nên doanh thu từ hoạt động tài chính cả năm còn chưa đến 25 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 185 tỷ đồng đạt được năm 2015.

Cũng trong BCTC của công ty thể hiện, trong năm công ty đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bao bì Dầu Thực vật lên tổng cộng 51,05% trong đó nắm giữ trực tiếp 46,46% và gián tiếp 4,49%. Bên cạnh đó, còn giảm vốn đầu tư vào Công ty TNHH Trích ly dầu thực vật từ 71,6 tỷ đồng xuống 21,6 tỷ đồng. Trong năm 2016, Vocarimex cũng đã thoái 24% vốn tại CTVP Dầu thực vật Tường An, giảm tỷ lệ sở hữu tại đơn vị này xuống 27,87%.

Chi phí tài chính giảm mạnh từ 55,55 tỷ đồng xuống còn 24,44 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư gần 68 tỷ đồng.

Đồng thời nhận thêm 47 tỷ đồng tiền lãi trả về từ việc cổ phần hóa. Các công ty con, công ty liên kết cũng mang về khoản lãi 218 tỷ đồng, gần gấp 3 lần lãi thu về năm 2015 (82 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty cũng tiết giảm được 32 tỷ đồng chi phí bán hàng và 10 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả cả năm 2016, Vocarimex báo lãi sau thuế 339,37 tỷ đồng tăng 9% so với lợi nhuận thu được năm 2015 và vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (140 tỷ đồng).

Lượng hàng tồn kho cuối năm còn 356,7 tỷ đồng giảm 510 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn 458 tỷ đồng.

Nguồn: cafef.vn

Đầu tư