TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Vocarimex chính thức chuyển sang hoạt động mô hình Công ty cổ phần

Quang cảnh diễn ra đại hội

Theo đó, Đại hội đã bầu 05 người vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 và 03 người vào Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Vocarimex

Tại đại hội, các cổ đông đã nghe báo cáo tiến trình cổ phần hóa và nhất trí thông qua điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP. Đồng thời công bố quyết định số 9822/QĐ-BCT ngày 23/12/2013 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hóa của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, với vốn điều lệ là 1.218 tỷ đồng tương ứng 121.800.000 cổ phần, trong đó bao gồm cổ phần nhà nước, cổ phần CBCNV, cổ đông chiến lược và cổ đông khác (qua đấu giá).

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Vocarimex

Đại hội cũng đã thông qua phương án kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa (2015 – 2017) như: tổng doanh thu đạt 16.677 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5%/năm (năm 2015 là năm gốc); lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13,4%/năm; tỉ lệ cổ tức/vốn điều lệ bình quân 3,83%/năm; phát triển Vocarimex ngày càng vững mạnh, tiếp tục là đại diện ngành kinh tế, kỹ thuật dầu thực vật tại Việt Nam, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm sản xuất, giữ vững và phát triển thị phần tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tăng cường dịch vụ khai thác cảng; tiếp tục mở rộng qui mô, năng lực sản xuất của toàn tổ hợp Vocarimex, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.

T.Lan

Đầu tư