TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

ĐHĐCĐ Vocarimex: VPBS được thoái vốn trước hạn, KIDO được chào mua thỏa thuận

Ngày 20/01/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, Vocarimex (mã VOC) đã họp và thông qua tất cả các nội dung trình tại đại hội.
Theo đó, hai công ty gồm Công ty TNHH Thương mại Dầu thực vật và Công ty TNHH Trích ly Dầu thực vật sẽ sáp nhập vào Vocarimex.

Chuyển cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng của người lao động Vocarimex; chấp thuận cho cổ đông chiến lược là VPBS được thoái vốn trước hạn.
Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC) chào mua thỏa thuận và không thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Vocarimex để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Vocarimex, tại ngày 30/09/2016, KIDO đang nắm giữ 24% vốn điều lệ của Vocarimex, VPBS nắm giữ 8%. 

Nguồn: bizlive.vn

Đầu tư