TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
  • 1975
  • 1976
  • 1986
  • 1992
  • 2010
  • 2015
  • 2018
bg-lsht-1_1.jpg

tiếp quản nhà máy sản xuất

Năm 1975 tiếp quản 4 nhà máy sản xuất Dầu thực vật ở miền Nam do quốc hữu hóa và chủ tư bản hiến tài sản. Tình hình sản xuất lúc bấy giờ với hệ thống thiết bị, máy móc cũ kỹ không đồng bộ và đang trong quá trình xây dựng dở dang. Tổng công suất tinh luyện của các nhà máy chỉ đạt khoảng 18.000 tấn/năm.

tiếp quản nhà máy sản xuất

Năm 1975 tiếp quản 4 nhà máy sản xuất Dầu thực vật ở miền Nam do quốc hữu hóa và chủ tư bản hiến tài sản. Tình hình sản xuất lúc bấy giờ với hệ thống thiết bị, máy móc cũ kỹ không đồng bộ và đang trong quá trình xây dựng dở dang. Tổng công suất tinh luyện của các nhà máy chỉ đạt khoảng 18.000 tấn/năm.

1976.jpg

thành lập công ty

Năm 1976 Công ty Dầu thực vật miền Nam được thành lập, Công ty hoạt động theo cơ chế quản lý Nhà nước tập trung bao cấp, gồm có 5 nhà máy quốc doanh trực thuộc:

1. Nhà máy Dầu Nakydaco, sau đổi tên là Nhà máy Dầu Tân Bình, nay là Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
2. Nhà máy Dầu Tuanco, sau đổi tên là Nhà máy Dầu Tường An, nay là Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

 

thành lập công ty

Năm 1976 Công ty Dầu thực vật miền Nam được thành lập, Công ty hoạt động theo cơ chế quản lý Nhà nước tập trung bao cấp, gồm có 5 nhà máy quốc doanh trực thuộc:

1. Nhà máy Dầu Nakydaco, sau đổi tên là Nhà máy Dầu Tân Bình, nay là Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
2. Nhà máy Dầu Tuanco, sau đổi tên là Nhà máy Dầu Tường An, nay là Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

 

1986-1.jpg

đổi tên và tiếp nhận

Đổi tên thành  Liên hiệp Các xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam. Ngoài 5 công ty quốc doanh và xí nghiệp vật tư nguyên liệu còn tiếp nhận thêm 1 nhà máy và thành lập mới 3 đơn vị.

 

đổi tên và tiếp nhận

Đổi tên thành  Liên hiệp Các xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam. Ngoài 5 công ty quốc doanh và xí nghiệp vật tư nguyên liệu còn tiếp nhận thêm 1 nhà máy và thành lập mới 3 đơn vị.

 

1992-1.jpg

Vocarimex chính thức được thành lập

Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Vocarimex) chính thức được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước với nguyên tắc hoạch toán tập trung có phân cấp.

Vocarimex chính thức được thành lập

Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Vocarimex) chính thức được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước với nguyên tắc hoạch toán tập trung có phân cấp.

2010-1.jpg

hợp tác và phát triển

Vocarimex đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững với các tập đoàn kinh doanh Quốc tế, khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó Vocarimex còn hợp tác với Musim Mas Việt Nam thành lập Công ty TNHH dầu thực vật miền Bắc.

hợp tác và phát triển

Vocarimex đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững với các tập đoàn kinh doanh Quốc tế, khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó Vocarimex còn hợp tác với Musim Mas Việt Nam thành lập Công ty TNHH dầu thực vật miền Bắc.

lichsuhinhthanh_2015.jpg

Chính thức chuyển qua hoạt động theo công ty cổ phần

Vocarimex không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, khai thác tối đa nguồn nhân lực, phát triển ngành dầu thực vật, trở thành tập đoàn dầu thực vật lớn nhất Việt Nam, cung cấp đa dạng sản phẩm, đưa ngành dầu thực vật Việt Nam vươn xa thế giới.

Chính thức chuyển qua hoạt động theo công ty cổ phần

Vocarimex không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, khai thác tối đa nguồn nhân lực, phát triển ngành dầu thực vật, trở thành tập đoàn dầu thực vật lớn nhất Việt Nam, cung cấp đa dạng sản phẩm, đưa ngành dầu thực vật Việt Nam vươn xa thế giới.

bg_ls_2018.jpg

PHÁT HUY THẾ MẠNH NỀN TẢNG

- Nhà máy hiện đại         - Công nghệ tiên tiến       - Sản phẩm vượt trội

PHÁT HUY THẾ MẠNH NỀN TẢNG

- Nhà máy hiện đại         - Công nghệ tiên tiến       - Sản phẩm vượt trội