TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt

Sơ đồ tổ chức của VOCARIMEX được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một VOCARIMEX vững mạnh.
Hội đồng quản trị

Trần Kim Thành

Chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Xuân Liễu

Thành viên hđqt

Bùi Thanh Tùng

Thành viên hđqt

Trần Lệ Nguyên

Thành viên hđqt

Nguyễn Hùng Cường

Thành viên hđqt

Ban điều hành

Nguyễn Thị Xuân Liễu

Tổng giám đốc

Bùi Thanh Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Hùng Cường

Phó Tổng Giám Đốc

Ban kiểm soát

PHẠM VĂN TRƯỜNG

Trưởng ban kiểm soát

NGUYỄN THỊ NGỌC CHI

Thành viên ban kiểm soát

NGUYỄN LÊ TRÀ MY

Thành viên ban kiểm soát