TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
Khách hàng

Thị trường xuất khẩu
Vocarimex

  • Trung đông
  • Châu Á
  • Châu Phi
  • Châu đại dương

Liên hệ

Bộ phận kinh doanh : trading@vocarimex.com.vn

Chị An (Giám đốc kinh doanh) : thuyan@vocarimex.com.vn

Chị Hương : ngochuong.tran@vocarimex.com.vn

Số điện thoại văn phòng : +84 8 39102180

Nhận tin qua mail

Đăng ký