TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Nhận tin qua mail

Đăng ký

NHIỀU CƠ HỘI THĂNG TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam là một công ty đầu ngành trong lĩnh vực Dầu thực vật Việt Nam và ngày càng vươn xa ra thế giới. Với sự mở rộng và phát triển không ngừng Vicorimex luôn tạo ra nhiều công việc mới cho người lao động, tạo ra nhiều cơ hội, nhiều thách thức mới chính điều này sẽ giúp khơi dậy sự sáng tạo và năng lực tiềm ẩn của người lao động.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam là một công ty đầu ngành trong lĩnh vực Dầu thực vật Việt Nam và ngày càng vươn xa ra thế giới. Với sự mở rộng và phát triển không ngừng, Vicorimex luôn tạo ra nhiều công việc mới cho người lao động, tạo ra nhiều cơ hội, nhiều thách thức mới chính điều này sẽ giúp khơi dậy sự sáng tạo và năng lực tiềm ẩn của người lao động.