TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
Khách hàng

Thị trường nội địa
Vocarimex

  • Miền Bắc
  • Miền Trung
  • Miền Đông - Cao Nguyên
  • Miền Tây 1 ( Tiền Giang)
  • Miền Tây 2 (Cần Thơ)

Liên hệ

Bộ Phận Bán hàng

Anh Thủy (Giám Đốc ) : vanthuy@vocarimex.com.vn

Anh Hưng (Tổ trưởng điều phối ): quochung.pham@vocarimex.com.vn

Office phone: +84 8 39106702

Nhận tin qua mail

Đăng ký